Välkommen

Den totala energin i ett slutet system bevaras alltid och kan bara överföras (omvandlas) från en energiform till en annan och aldrig skapas (produceras) eller förintas. Detta faktum – energins oförstörbarhet – kallas energiprincipen.

Favonius vision är att nyttja rörelseenergin i vinden för att med hjälp av vindkraftverk till havs i Kattegatt omvandla rörelseenergin till förnybar och miljövänlig energi.

Favonius har utredett möjligheterna till att etablera en havsbaserad park i Kattegatt. Ansökan har avgjorts av HD och tillstånd givet av Mark- och miljööverdomstolen har vunnit laga kraft. För mer information kontakta info@favonius.se.

Comments are closed.